Nếu các bạn đang học về unit test với rspec trong ruby on rails, chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với hàm subject.

Khi sử dụng subject, cần chú ý một số điều như sau:

- subject sẽ không được gọi thực thi khi khai báo, mà chỉ được thực thi khi gọi tới nó (Xem ví dụ phía dưới để hiểu cụ thể)

- hàm subject sẽ chỉ được thực thi một lần trong mỗi một block test (một example)

- hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác nếu trong block test này có gọi tới subject.

 

Dưới đây là ví dụ chỉ rõ 3 chú ý trên:

1. subject chỉ được thực thi khi gọi tới nó (chứ không phải khi khai báo subject)

RSpec.describe Zombie, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_zombie) { 
 		@something = 0 
 		Zombie.new(iq: 3) 
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(@something).to eq 0
     expect(subject.iq).to eq 3
 	end
 end
end

câu lệnh expect(@something).to eq 0 sẽ không được pass vì @something ở đây vẫn đang có gía trị nil? Vì trong block test này (block nằm giữa 2 từ khóa do ... end của it) hàm subject chưa hề được gọi trước câu lệnh expect(@something).to eq 0 nên @something chưa được khởi tạo.

Để đoạn code trên pass hết, ta có thể hoán đổi 2 expect để hàm subject được gọi trước.

RSpec.describe Zombie, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_zombie) { 
 		@something = 0 
 		Zombie.new(iq: 3) 
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(subject.iq).to eq 3
     expect(@something).to eq 0
 	end
 end
end

 

 

2. Hàm subject chỉ được thực thi một lần trong một block test

RSpec.describe Array do
 # This uses a context local variable. As you can see from the
 # specs, it can mutate across examples. Use with caution.
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

end

 

Ở vd trên, dù hàm subject có được gọi 3 lần đi chăng nữa thì cũng chỉ được thực thi một lần, đoạn code 3.times { subject } hoàn toàn giống với toán tử ||= trong ruby:

>> element_list = [1, 2, 3]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject
=> 3

 

 

3. Hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác.

Viết thêm một block test vào ví dụ trên như sau:

RSpec.describe Array do
 # This uses a context local variable. As you can see from the
 # specs, it can mutate across examples. Use with caution.
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

 it "is not memoized across examples" do
  expect{ subject }.to change{ element_list }.from([1, 2]).to([1])
  expect(subject).to eq(2)
 end
end

Lúc này, ở block test thứ 2, hàm subject sẽ được thực thi lại (mỗi block test chỉ thực thi nhiều nhất một hàm subject).

Chú ý: Ở ví dụ trên, vì block test thứ nhất đã lấy ra phần tử của element_list rồi nên block test thứ 2 chỉ còn lại [1, 2], lúc này hàm subject được thực thi lại với element_list mới này.

 

Nguồn tham khảo:

https://stackoverflow.com/questions/44224113/how-subject-work-in-rspec-in-ruby-on-rails/44224171#44224171

https://relishapp.com/rspec/rspec-core/v/3-6/docs/subject/explicit-subject