Một số ví dụ về file jenkins

Một số ví dụ về file jenkins

1. Jenkins run reviewdog pipeline { agent { label 'ec2-fleet-l' } stages { stage('Build name') { steps { script { currentBuild.displayName = "${BUILD_NUMBER}: ${params.branch}".replace("origin/","") } } } stage('Checkout service') { steps { checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: "${params.branch}"]], doGenerateSubmoduleConfigurations: false, extensions: [[$class: 'RelativeTargetDirectory', relativeTargetDir: "${env.repo_name}"]], submoduleCfg: [], userRemoteConfigs: [[credentialsId: "${env.repo_name}", url: "git@gith...

Debug unit test trong golang

Debug unit test trong golang

1. In go project - Export port 41000 for debugging. - Install dlv: `go install github.com/go-delve/delve/cmd/dlv@latest` ...

Cơ chế hoạt động của javascript và nodejs

Cơ chế hoạt động của javascript và nodejs

Hiện nay nodejs đang nổi lên là ngôn ngữ server rất hot. Nodejs là ngôn ngữ javascript chạy trên server, có ưu điểm là thực thi nhanh, bất đồng bộ. 1. Non-blocking I/O Trong javascript, hầu hết các lời gọi I/O đều là non-blocking. Nghĩa là khi có HTTP request, truy xuất dữ liệu trong DB hoặc đọc ghi vào bộ nhớ thì hệ thống sẽ không tạm dừng (blocking) các đoạn code tiếp theo (như các ngôn ngữ server khác PHP, Ryby,...) mà sẽ trao quyền thực thi những lời gọi I/O n&agra...

Chuẩn cấu hình eslint, prettier cho react sử dụng typescript

Chuẩn cấu hình eslint, prettier cho react sử dụng typescript

1. Cài đặt thư viện Sử dụng các thư viện sau: eslint: báo lỗi cú pháp và các anti-pattern cho code https://github.com/eslint/eslint typescript-eslint: báo lỗi cú pháp cho typescript sử dụng eslint  https://github.com/typescript-eslint/typescript-eslint eslint-plugin-react: báo lỗi cú pháp cho react sử dụng eslint https://github.com/yannickcr/eslint-plugin-r...

Cách học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Cách học và thi chứng chỉ AWS Security Specialty

Mình mới lấy được chứng chỉ AWS Security - Specialty với số điểm 900 vào ngày 8/5/2021   Thông tin về chứng chỉ bạn xem ở https://aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty/  Để lấy được chứng chỉ này, bạn cần phải lấy chứng chỉ AWS Solutions Architect trước, cách học chứng chỉ AWS Solutions Architect mình đ&at...

Cách hoạt động của SSL và HTTPS

Cách hoạt động của SSL và HTTPS

1. Giới thiệu Khi sử dụng một website, bạn để ý website đó có sử dụng giao thức bảo mật HTTPS hay giao thức không bảo mật HTTP. Nếu chỉ sử dụng HTTP, mọi dữ liệu truyền trên internet sẽ không được mã hoá, nghĩa là khi bạn submit một form trên trang đó (VD: đăng nhập bằng password, gửi thông tin tài khoản ngân hàng, hay thậm chí các tin nhắn thông thường) thì mọi thông tin bạn nhập và gửi nếu để ai đó trên in...

Cách tính quyền trong AWS

Cách tính quyền trong AWS

1. Mở đầu Khi làm việc hay quản lý với AWS, bạn bắt buộc phải nắm được cách tính quyền cho các tài nguyên trong AWS. Các quyền trong AWS được quản lý ở các đơn vị sau: Organization SCPs (Service Control Policies) Resource-based policies IAM permission boundaries Session policies Identity-based policies   Để tín...

Tự động thay đổi password của database trong AWS

Tự động thay đổi password của database trong AWS

1. Giới thiệu Khi sử dụng database (DB), ta thường lo lắng về vấn đề bảo mật của nó. Một trong các vấn đề đó là làm sao để quản lý password của DB một cách hiệu quả và bảo mật. Khi làm việc với DB RDS trong AWS, bạn có thể cấu hình sử dụng AWS Secret Manager và AWS Lambda để tự động thay đổi password của DB sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này làm giảm nguy cơ khi password bị lộ ra ngoài, vì password được tự động thay đổi th...

Khi nào thì sử dụng AWS Organization

Khi nào thì sử dụng AWS Organization

1. Phân biệt AWS Organization Account và IAM User Đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm Account và User khi sử dụng AWS: Account là tài khoản root của bạn để bạn đăng nhập vào AWS, account luôn có email và thẻ credit đính kèm. User là tài khoản mà account của bạn tạo ra và phân phát cho người khác d&ugrav...

AWS KMS dùng để làm gì?

AWS KMS dùng để làm gì?

1. Mở đầu Đầu tiên bạn cần làm rõ một điều như sau: AWS KMS không phải là dịch vụ nhằm mục đích mã hoá - giải mã dữ liệu mà nó là dịch vụ quản lý các khoá dùng để mã hoá dữ liệu. AWS KMS viết tắt cho AWS Key Management Service, là một dịch vụ để quản lý khoá (key) hay dữ liệu nhạy cảm. Bài toán đặt ra là khi bạn sử dụng các key để mã hoá dữ liệu, bạn muốn các ke...