1. Cài đặt thư viện

Sử dụng các thư viện sau:

yarn add -D eslint @typescript-eslint/parser @typescript-eslint/eslint-plugin
yarn add -D eslint-plugin-react
yarn add -D eslint-config-prettier
yarn add -D eslint-plugin-prettier
yarn add -D prettier

 

2. Cấu hình eslint và vscode

Cấu hình file .eslintrc.js như sau:

module.exports = {
 root: true,
 parser: '@typescript-eslint/parser',
 parserOptions: {
  "ecmaVersion": 6,
  "sourceType": "module",
  "ecmaFeatures": {
   "modules": true
  }
 },
 plugins: [
  '@typescript-eslint',
 ],
 extends: [
  "react-app",
  "eslint:recommended",
  "plugin:react/recommended",
  "prettier",
  "plugin:prettier/recommended"
 ],
};

 

Lúc đó code sẽ báo lỗi cú pháp cho bạn:

               cấu hình eslint, prettier cho react typescript

 

Để khi bạn code được tự động format lại thì bạn cấu hình cho vscode như sau:

// settings.json file của vscode
{
  // other configs
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll": true
  }
}

 

Kết quả:

              cấu hình eslint, prettier cho react typescript