1. Khi nào nên xử lý exception.

Nguyên tắc: Ngoại lệ không nên được dự đoán biết trước (Exceptions should not be expected)

Một hàm tạo user cơ bản được viết như sau:

def create
 @user = User.new params[:user]
 if @user.save
  redirect_to user_path(@user)
 else
  flash[:notice] = 'Unable to create user'
  render :action => :new
 end
end

Nhưng có người lại viết nó một cách ngắn gọn:

def create
 @user = User.new params[:user]
 @user.save!
 redirect_to user_path(@user)
rescue ActiveRecord::RecordNotSaved
 flash[:notice] = 'Unable to create user'
 render :action => :new
end

Lưu ý: @user.save sẽ trả về true hoặc false, còn @user.save! sẽ trả về exception nếu không thành công

Không nên viết hàm dùng rescue như trên vì ta đã dự đoán được trước khi nào thì user.save không thành công, chỉ nên dùng rescue cho những trường hợp ngoại lệ mà ta không dự đoán trước được như:

 • Mất kết nối tới DB
 • Tràn bộ nhớ
 • Lỗi IO hoặc socket

Khi viết một hàm nhận input của người dùng, bạn đã dự đoán được trước input đó có hợp lệ hay không, vì thế bạn không nên xử lý nó bằng exception.

Exception chỉ nên được xử lý đối với những trường hợp không thể dự đoán trước được.

2. Xử lý exception hiệu qủa

Xét ví dụ:

def self.send_message(message)
 begin
  response = Net::HTTP.post_form(URI.parse(URL),
                  :message => message)
  case response
  when Net::HTTPOK
   true  # success response
  when Net::HTTPClientError,
     Net::HTTPInternalServerError
   false # non-success response
  end
 rescue Timeout::Error => error
  HoptoadNotifier.notify error
  false  # non-success response
 end
end

 

Ở vd trên, rescue Timeout::Error chỉ xảy ra đối với câu lệnh Net::HTTP.post_form(), khi đã có response trả về rồi thì khối case response ở phía dưới sẽ không bao giờ trả về ngoại lệ.

Refactor lại đoạn code trên như sau:

def self.send_message(message)
 begin
  response = Net::HTTP.post_form(URI.parse(URL),
                  :message => message)
 rescue Timeout::Error => error
  HoptoadNotifier.notify error
  false # non-success response
 end
 case response
 when Net::HTTPOK
  true  # success response
 when Net::HTTPClientError,
    Net::HTTPInternalServerError
  false # non-success response
 end
end

 

Ta đã xử lý được vấn đề trên, nhưng với đoạn code trên khi ngoại lệ xảy ra thì khối lệnh case response vẫn bị thực thi.

Trong trường hợp này ta nên dùng từ khóa else:

def self.send_message(message)
 begin
  response = Net::HTTP.post_form(URI.parse(URL),
                  :message => message)
 rescue Timeout::Error => error
  HoptoadNotifier.notify error
  false  # non-success response
 else
  case response
  when Net::HTTPOK
   true  # success response
  when Net::HTTPClientError,
     Net::HTTPInternalServerError
   false # non-success response
  end
 end
end

 

Refactor lại lần nữa, bỏ beginend đi vì hảm self.send_message(message) chỉ có khối này:

def self.send_message(message)
 response = Net::HTTP.post_form(URI.parse(URL),
                 :message => message)
rescue Timeout::Error => error
 HoptoadNotifier.notify error
 false  # non-success response
else
 case response
 when Net::HTTPOK
  true  # success response
 when Net::HTTPClientError,
    Net::HTTPInternalServerError
  false # non-success response
 end
end

 

Nguồn tham khảo:

https://robots.thoughtbot.com/save-bang-your-head-active-record-will-drive-you-mad

http://blog.carbonfive.com/2010/12/07/better-error-handling-in-ruby-with-rescue-else/