1. Giới thiệu.

Phpspec là một thư viện hỗ trợ test theo design pattern emergent cho PHP: http://www.phpspec.net/en/stable/

2. Mục tiêu.

Giả sử cấu trúc thư mục của project như sau:

/myproject
 /app
  /Http
   /Controllers
     TestController.php
  /Models
    Test.php
  /Services
    TestService.php
 /public
 /resources
 /spec
  /Http
   /Controllers
     TestControllerSpec.php
  /Models
    TestSpec.php
  /Services
    TestServiceSpec.php

Mục tiêu cần đạt được là:

 • Tự động tạo được các file test và các class liên quan bằng command line:
# In terminal

vendor/bin/phpspec desc Models/Test
# => Tạo file model test tại spec/Models/TestSpec.php
# => model tương ứng tại app/Models/Test.php


vendor/bin/phpspec desc Services/TestService
# => Tạo file service test tại spec/Services/TestServiceSpec.php
# => service tương ứng tại app/Services/TestService.php


vendor/bin/phpspec desc Controllers/TestController
# => Tạo file controller test tại spec/Http/Controllers/TestControllerSpec.php
# => controller tương ứng tại app/Http/Controllers/TestController.php

..............


vendor/bin/phpspec run
# => Prompt sẽ hỏi bạn muốn tự động tạo class tương ứng không khi chưa có class đó.

File được sinh ra sẽ có nội dung như sau:

// myproject/spec/Models/TestSpec.php

3. Cài đặt.

3.1. Cài đặt phpspec.

 • Sửa file composer.json như sau:
# myproject/composer.json

  "require": {
    ...
  },
  "require-dev": {
    ...
    "phpspec/phpspec": "^4.0"
  },
  "autoload-dev": {
    "psr-4": {
      "App\\": "app/",
      "Models\\": "app/Models/",
      "Controllers\\": "app/Http/Controllers/",
      "Services\\": "app/Services/"
    }
  },
  "config": {
    ...
    "bin-dir": "vendor/bin"
  }
 • Run composer:
composer install
 • Tạo file phpspec.ymlvới nội dung như sau:
# myproject/phpspec.yml

suites:
 model_suite:
  namespace: Models
  src_path: App

 controller_suite:
  namespace: Controllers
  src_path: App/Http
  spec_prefix: spec\Http

 service_suite:
  namespace: Services
  src_path: App

3.2. Cài đặt phpspec-watcher để tự động test khi code thay đổi.

 • Thêm vào file composer.json như sau:
# myproject/composer.json

  "require": {
    ...
  },
  "require-dev": {
    ...
    "phpspec/phpspec": "^4.0",
    "fetzi/phpspec-watcher": "^1.0"
  },
  ...
 • Run composer
composer install
 • Khởi tạo phpspec-watcher
# In terminal

vendor/bin/phpspec-watcher init
 • Sửa file .phpspec-watcher.yml theo config của bạn
# myproject/.phpspec-watcher.yml

fileMask: '*.php'
checkInterval: 1
directories:
  - app
  - spec
phpspec:
  binary: vendor/bin/phpspec
  arguments: [format=dot]
notifications:
  onError: true
  onSuccess: true
 • Chạy lệnh test:
# In terminal

vendor/bin/phpspec-watcher watch

Sau khi chạy câu lệnh trên xong, khi sửa code thì test sẽ tự động được thực thi.