EC2

  • launch configuration: là thiết lập để khởi tạo EC2, trong đó có phần user data để khởi tạo hoặc kết nối tới ECS
  • Load balancer: Để cân bằng tải tới các target (= EC2 instance)

ECS

  • ECS cluster: là 1 cụm các service.
  • ECS service: Là khái niệm để nhóm các service task lại với nhau. Ví dụ một service clone dữ liệu có 3 container là 3 task chuyên đi clone dữ liệu.
  • ECS service task: là một container trong docker.

ECS service có 2 loại khởi chạy là ECS Container Instance và Fargate.

 

ECS Container Instance

ECS cluster sẽ bao gồm một hoặc nhiều EC2 instantce, mỗi ECS task sẽ chạy một docker container trong một EC2 instace.

Giá tiền của loại này tính theo giá của các EC2 instance mà ECS sử dụng.

=> EC2 instances ~ cluster > services > tasks

 

Fargate

Khác với loại trên, ECS cluster không bao gồm các EC2 instantce, mà mỗi ECS task sẽ chạy một docker container trong AWS (không phải trong EC2 Instance nữa), mỗi docker container này phải được cấu hình cụ thể với số CPU và memory.

Giá tiền loại này tính theo giá của CPU và memory sử dụng.