1. Availability Zone

Availability Zone là một trung tâm cơ sở dữ liệu, nó như là một khu trung tâm chứa phần cứng, server,...

      trung tâm dữ liệu

 

       Trung tâm dữ liệu aws

 

2. Region

Region là một khu vực chứa nhiều Availability Zone, ví dụ như Tokyo Region, Sydney Region,...

        Region trong aws

 

3. Edge Location

Edge Location là nơi chứa cloud front để cache dữ liệu của các region.

VD bạn ngồi ở Tokyo, và download một file nặng ở New York, file đó sẽ được cache ở edge location Tokyo. Khi có ai khác từ Tokyo cũng download file đó thì sẽ nhanh hơn. 

         Edge Location trong aws